ஆசிரியர்கள்

 

 PRINCIPAL

MR.S.PATHMANATHAN        

DEPUTY PRINCIPAL   

MRS.T.MANOKARAN

SECTIONAL HEADS

MR.A.PERINPANAYAKAM

MR.B.J.NIRAZEN

TEACHERS

MRS.R.SIVAKUMARAN
MRS.P.KENGATHARAN
MRS.T.APPUTHURAI
MRS.T.SIVANESHAKUMAR
MRS.T.NAGARAJAN
MRS.S.SANJEEV
MR.M.G.KENADY
MRS.S.VISUVASAM
MRS.V.SARAVANABAVANANTHAN
MISS.S.KIRIJA
MRS.N.THILAGARAJAH
MRS.I.RANJAN
MRS.T.KUGARAJAH
MR.S.KULENDRARAJAH
MR.S.VIJAYNATHAN
MRS.T.SATHEESKARAN
MRS.S.RAVEENDRAN
MRS.R.THUSYANTHAN
MRS.S.SANTHALINGAM
MRS.N.SOMASKANTHAN
MR.K.ANANTHARAJAH
MISS.N.MAGALINGAM
MR.S.KAJENDRAN
MISS.N.PATHMANATHAN
MISS.S.THARMALINGAM
MR.B.KANTHARUBAN
MRS.V.SHANMUGASUNTHARAMOORTHY
MR.S.UTHAYAKUMAR
MR.E.DIKUKUMAR
MR.T.THAVARAJAH
MRS.G.KANTHEEPAN
MRS.K.SIVARANGANI
MRS.A.SHANMUGAM
MRS.S.CHANDRAKOPAN
MRS.G.THAVARAJASINGAM.